logotyp

Zápis do MŠ

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2024/2025

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 2. května do 16. května kalendářního roku.

Ředitel školy vyhlásil pro zápis do mateřské školy od školního roku 2024 - 2025 termín 

Ú T E R Ý   7. 5. 2024 v době od 15.00 do 16.30 hodin 

1.2 Místo zápisu: 

Zápis proběhne v budově mateřské školy na adrese Únanov 19.


1.3 Potřebné dokumenty:

Zákonní zástupci doručí mateřské škole ve stanoveném termínu následující dokumenty:
- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem

Toto potvrzení slouží k ověření zákonné povinnosti, kdy platí, že podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

- rodný list dítěte 
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Kde lze získat žádost:

  • Žádost lze vytisknout na webových stránkách školy www.skolaunanov.cz v sekci Zápis do MŠ.
  • Žádost lze v papírové podobě vyzvednout v mateřské škole od 22. 4. 2024.


Povinné předškolní vzdělávání:

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 


2. Počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 24 dětmi, tzn. celkem 48 dětí.

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.


3. Kritéria pro přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo, budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

  1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním a trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov.
  2. Dítě, které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31. 8. 2024 - starší dítě bude mít přednost před mladším).
  3. Dítě, které před začátkem školního roku 2024/2025 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31. 8. 2024 - starší dítě bude mít přednost před mladším).
  4. Dítě, které k 31. 12. 2024 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov (starší dítě bude mít přednost před mladším).
  5. Děti ostatní - podle věku od nejstarších po nejmladší (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31. 8. 2024 - starší dítě bude mít přednost před mladším).
  6. Pokud by došlo k situaci, že několik dětí bude mít stejné datum narození a nebude možné přijmout všechny, rozhodne o přijetí losování za účasti zákonných zástupců.
  7. Děti, které k 31. 8. 2024 nedovrší věku tří let, nemají na přijetí právní nárok.

4. Průběh zápisu

Zákonný zástupce dítěte doručí v den zápisu žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Každé doručené žádosti bude přiděleno registrační číslo, které ředitel školy oznámí zákonnému zástupci. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a v papírové podobě ve vývěsce u vchodu do základní školy na základě registračních čísel. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole, za oznámená (§ 183 zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění). Zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani škola je nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonní zástupci v zákonné lhůtě Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ.    

Pro případné dotazy lze využít tyto kontakty:

E-mail: zs.unanov@skolyjm.cz
Tel.: 606 545 831 (ředitel školy)Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,
přihlášku k zápisu do mateřské školy si můžete vyzvednout u paní Balíkové v mateřské škole od pondělí 22. 4. 2024 nebo si ji můžete vytisknout z níže uvedeného odkazu.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Oznámení o výši úplaty

za zájmové vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny od 1. 9. 2024

naleznete v sekci Úřední deska. Všichni uchazeči byli přijati.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Oznámení o výši úplaty

za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign