logotyp

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚNANOVNaše mateřská škola se nachází ve vesnici Únanov, která leží asi 4 km od okresního města Znojmo, což nám umožňuje využívat některé aktivity tohoto města (hlavně divadelní představení v Městském divadle).
Mateřská škola sídlí od r. 1962 v budově bývalé fary. V r. 2008 odkoupila od církve tuto budovu Obec Únanov i s pozemky okolo a mohla být provedena rozsáhlá rekonstrukce a přístavba mateřské školy. Tato proběhla od 23. února 2009 do 21. září 2009.
   
Mateřská škola je jednopatrová budova. Jsme dvoutřídní mateřská škola. V přízemí vpravo se nacházejí šatny dětí a personálu, úklidová místnost, sociální zařízení pro personál, venkovní WC pro děti, za šatnou pro personál je umístěna místnost s keramickou pecí. Vlevo v přízemí je jídelna a výdejna stravy.
   
V 1. patře vpravo je umístěna velká herna pro mladší děti, která vznikla propojením dvou tříd, a vlevo stabilní lehárna a sociální zařízení pro děti a personál.
Nově vzniklou propojovací chodbou se dostaneme do přístavby MŠ, kde se nachází venkovní WC pro děti, sociální zařízení pro dospělé, úklidová místnost, herna pro starší děti, nově přistavěné sociální zařízení pro děti, taktéž šatna pro děti a šatna pro učitelky.
K patří ve spodní části nevelká zahrada a dvorek.. Vybavení zahrady je podle požadavků učitelek a dětí, odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám. Byla zprovozněna horní terasovitá zahrada, která je rovněž v perfektním stavu. Dvorek využíváme ke sportovnímu vyžití.

Kapacita MŠ je 56 dětí.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu

„Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě…“ (Jan Čarek).

Hlavním záměrem MŠ Únanov je celkový rozvoj osobnosti dítěte obohacený o prvky ekologické výchovy, vytvářet co nejlepší podmínky pro osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání. Klademe důraz na adaptaci nových dětí, logopedickou péči, přípravu předškoláků na vstup do ZŠ.

Cíl Třídního vzdělávacího programu „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě…“

Vytvářet dětem takové prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a jistě. Prostředí, které jim pomůže překonat odloučení od rodičů a bude podněcovat jejich harmonický rozvoj, které povede děti ke vnímání světa v jeho přímých souvislostech a získávání elementárních poznatků v praktických situacích, které napomůže zvládat požadavky, které jsou na děti kladeny v oblasti hygienické, psychické a sociální.

Dílčí vzdělávací cíle Třídního vzdělávacího programu

Celý program je nastaven tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. Probíhá v pěti oblastech.

Dítě a jeho tělo
Uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí, zvládnout sebeobsluhu.

Dítě a jeho psychika
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vyjadřování, mluvního projevu).

Dítě a ten druhý
Seznamování s pravidly chování ve vztahu ke druhému, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v mateřské škole, v dětské skupině.

Dítě a společnost
Seznamování a poznávání pravidel společenského soužití a porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí. Chovat se prosociálně, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny.

Dítě a svět
Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu. Rozvoj úcty k životu ve všech formách. Učitelky mají možnost přizpůsobit vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. K tomu využíváme všech dostupných forem vzdělávání:

  • spontánní hra
  • tvořivá činnost
  • prožitkové učení
  • situační učení
  • přímo řízené činnosti
  • nepřímo řízené činnosti
  • práce ve skupinách – kooperativní činnosti
  • frontální práce

Pracovníci

Pedagogické pracovnice:

I. třída
- Vybíralová Zdeňka, třídní učitelka, SPgŠ
- Vlčková Marie, učitelka, Gymnázium, SPgŠ
 
II.třída
- Divišová Olga, třídní učitelka, SPgŠ
- Balíková Vlasta, vedoucí učitelka, Gymnázium, SPgŠ

Provozní pracovnice:

Stehlíková Marie - uklízečka
Hlávková Jana - pracovnice pro výdej stravy, částečně uklízečka

Charakteristika tříd

I. třída – mladší děti

Hlavním cílem je získání důvěry ke škole a učitelce, citová vazba.
Ve třídě nejmladších dětí se učíme spolu žít, poznávat jiné prostředí než je rodina, seznamujeme se s vrstevníky, učíme se respektovat navzájem, vytváříme si pravidla společného soužití ve velké skupině, dáváme dětem podněty a prostředky k vytvoření jedinečnosti každého z nich. Důraz je kladen na dokonalé poznání, v rámci sebeobsluhy se postarat sám o sebe. Nebát se realizovat jednoduché úkoly nejprve pod vedením, později samostatně.
Další důležitou oblastí, kde děti získávají zkušenosti, dovednosti a návyky, je samostatnost v osobní hygieně, a prvotní pracovní návyky. Budeme se snažit o to, aby si děti vše vyzkoušely, aby zde byl prožitek, protože jedině tak se děti co nejvíce naučí.
Některé děti již školku navštěvovaly a mají základní návyky, dovednosti a znalosti. Přesto je nutné se vždy zaměřit na novou adaptaci dětí, soužití se skupinou z minulého roku.
Pozornost zaměříme i na poznávání prostředí MŠ a nejbližšího okolí, a to na vycházkách i při pobytu na školní zahradě.


II. třída – starší děti

Skupinu těchto dětí tvoří nejen děti ve věku 5 – 6 let, ale i děti mladší 4 – 5 let.
Cílem je vytvořit si hlubší vztah k učitelkám i ke svým vrstevníkům ve třídě. Začínat se spoluprací, nemyslet jen sám na sebe.
Větší část vždy tvoří předškoláci. Mezi dětmi bývají velké rozdíly, proto klademe důraz na individuální práci. Cílem práce v této třídě je nabídnout dětem dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy. Samostatnější myšlení, rozhodování a jednání, začátky úspěšné komunikace, předcházet konfliktům, umět se domluvit.
Prohlubovat dosavadní vědomosti, dovednosti a návyky, a postupně získávat nové vlastním prožitkem.
U mladších dětí v této třídě jsou upevňovány základní návyky, dovednosti a znalosti, které se postupně rozvíjí.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Oznámení o výši úplaty

za zájmové vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny od 1. 9. 2024

naleznete v sekci Úřední deska. Všichni uchazeči byli přijati.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Oznámení o výši úplaty

za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024 / 2025 je zveřejněno na úřední desce.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign