Jméno:
Heslo:

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Má šest členů. Třetinu členů jmenuje Obec Únanov, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období školské rady je tříleté.
Školská rada byla na naší škole zřízena ke dni 1.12. 2005.

Aktuální seznam členů školské rady pro období 1. 12. 2017 - 30. 11. 2020

 
JménoFunkceZastupuje
  Jiří Krškapředsedazřizovatele
  MVDr. Štěpánka Illkováčlenzřizovatele
  Bc. Lucie Tomáškováčlenrodiče
  Aleš Hollerčlenrodiče
  Mgr. Lenka Brdováčlenpedagogy
  Mgr. Eva Polákovázapisovatelpedagogy

18. 11. 2015 - Schůze školské rady

Členové školské rady se sešli k projednání výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015 a zprávy o hospodaření školy. K jednání byl pozván i ředitel školy, Mgr. R. Koc.
Členové školské rady neměli ke zprávám žádné připomínky.

 Předseda školské rady, Ing. P.Šimeček poté požádal ředitele školy, Mgr. R. Koce o informace k plánům vedení školy na příští rok. P. Koc nejdříve seznámil členy školské rady s projektem, do kterého už se škola letos zapojila. Jedná se o projekt podpory EVVO, který bude probíhat celoročně, a např. také adopce zvířete ze ZOO v Jihlavě.

Zástupci obce – pánové Šimeček a Marek pak vznesli požadavek na rozšíření výuky plavání pro všechny žáky školy. Ředitel školy je informoval, že je to už v jednání s plaveckou školou.

Dále seznámil ředitel školy členy rady s plánem na požadavky při tvorbě rozpočtu na příští rok, a to postupné vybavení školy novým nábytkem do tříd, aby vyhovoval bezpečnostním a estetickým normám.

Také se diskutovalo o nutnosti vytvoření nového školního řádu, včetně klasifikačního řádu.

Členové školské rady si předběžně dohodli termín další schůzky ke společnému projednání návrhu nového školního řádu.

Posledním bodem schůze bylo schálení výroční zprávy a zprávy o hospodaření. Projednané zprávy byly školskou radou schváleny.

 V Únanově, 18.11.2015

Zapsala: Eva Poláková

Schůze školské rady 20.1.2016

Základní škola a Mateřská škola Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo

 

                                            Zápis ze školské rady 20.1.2016

 

 

Přítomní: Ing. Petr Šimeček, Mgr. Eva Poláková, Olga Divišová, Jitka Dohnalová, Vojtěch Marek

Omluveni: Lenka Fruhwirtová

Host: Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

Místo konání: Základní škola Únanov

Doba konání: 17:00 hod – 18:00 hod

 

Program:      1. Zahájení

                   2. Schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání

                   3. Závěr

      1.     Zahájení

Zasedání školské rady zahájil předseda školské rady ing. Petr Šimeček. Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. V době zahájení bylo přítomno 5 členů, tudíž rada byla usnášení schopná.

       2. Schválení Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání

Ředitel školy, Mgr. Rostislav Koc seznámil přítomné s nově vypracovanými pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání, která jsou součástí školního řádu.

Členové školské rady neměli ke změnám žádné připomínky, směrnice  byla schválena a s účinností od 1.2.2016 nahrazuje směrnici Školní řád č.j.: ŠRZŠ21/2009 ze dne 1.9.2009.

        3. Závěr

Závěrem poděkoval předseda školské rady ing. Petr Šimeček členům a řediteli školy za účast a jednání v 18:00 hod. ukončil

 

Zapsala: Mgr. Eva Poláková

20.10.2016 Změna ve složení školské rady

Z důvodu ukončení členství dvou rodičů žáků ve školské radě, vyzval ředitel školy Mgr. Rostislav Koc 20.10.2016 shromáždění rodičů k volbě nových členů školské rady.
Rodiči bylo navrženo 6 kandidátů.
Poté proběhlo tajné hlasování.
Nejvíce hlasů získali Bc. Lucie Tomášková a Aleš Holler. Oba souhlasili, aby se stali členy školské rady.

Schůze školské rady 14.11.2016

Základní škola a Mateřská škola Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo

 

                                            Zápis ze školské rady 14.11.2016

 

 

Přítomní: Ing. Petr Šimeček, Mgr. Eva Poláková, Olga Divišová, Bc. Lucie Tomášková, p. Holler

Omluveni: Vojtěch Marek

Host: Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

Místo konání: Základní škola Únanov

Doba konání: 16:00 hod – 17:15 hod

 

Program: 1. Zahájení

                  2. Schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016

                  3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017

                   4. Seznámení se změnou školního řádu

                  5. Závěr

 

  1. 1.     Zahájení

Zasedání školské rady zahájil předseda školské rady ing. Petr Šimeček. Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. V době zahájení bylo přítomno 5 členů, tudíž rada byla usnášení schopná.

  1. 2.     Schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016

Školská rada se sešla k projednání výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016. Součástí výroční zprávy je i zpráva o hospodaření školy.

Členové školské rady neměli ke zprávám žádné připomínky, výroční zpráva byla schválena.

      3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017

Předseda školské rady, Ing. P.Šimeček poté požádal ředitele školy, Mgr. R. Koce o informace k plánům vedení školy na příští rok a požadavkům na rozpočet pro příští rok.

Ředitel školy v úvodu řekl, že výše částky odpovídá rozpočtu středně velké školy, čili, že je poměrně vysoká. Velkou součástí rozpočtu je ale mzda na učitele a díky tomu nemusí být žáci jednotlivých ročníků spojováni v hlavních předmětech. Výsledkem toho je velká úspěšnost žáků na 2. stupni ZŠ. Dále vyzvedl, že je škola velmi dobře a nadstandartně vybavena, ale že se plánuje další zlepšení – tentokrát zázemí pedagogů  a prostory pro skladování pomůcek a archivování dokumentů .

 Další velkou investicí bude přebudování dvoru a zahrady. Tyto nevyhovující venkovní prostory, jak z hlediska funkčního tak bezpečnostního, budou upraveny tak, aby sloužily žákům ke sportovnímu vyžití v hodinách tělesné výchovy a k odpočinku a hrám ve školní družině. Tato akce je zatím ve fázi tvorby architektonického řešení.

Školská rada jednohlasně schválila Návrh rozpočtu pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Únanov na rok 2017.

       4. Seznámení se změnou školního řádu

Ředitel školy Mgr. R. Koc seznámil členy ŠR s vyhláškou č. 27/2016  o zařazení dětí vyžadujících vyšší podporu a o jejím zapracování do školního řádu.

        5. Závěr

Závěrem poděkoval předseda školské rady ing. Petr Šimeček členům a řediteli školy za účast a jednání v 17:15 hod. ukončil.

 

Zapsala: Mgr. Eva Poláková

 

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

naleznete v sekci Nástěnka.

Výsledky zápisu do ŠD na školní rok 2020/2021

Rozhodnutím ředitele školy byli všichni uchazeči přijati. Dokument naleznete v sekci ZŠ - Úřední deska a v tištěné podobě ve vitríně před školou.

Ovoce a zelenina do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

Mléko do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

AKTUALITY MŠ

Výsledky zápisu do MŠ

Informace k výsledkům zápisu do MŠ naleznete v sekci MŠ - Zápis do MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign