Jméno:
Heslo:

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenská pracoviště (dále ŠPP) zabezpečují své služby přímo na školách, jsou složená z poradenských pracovníků, kteří poskytují služby především diagnostického a poradenského charakteru. Personální obsazení i rozsah nabízené pomoci u jednotlivých pracovišť se může lišit. Nejčastěji jsou ŠPP tvořena výchovným poradcem, metodikem prevence a stále častěji se pak na školách začínají prosazovat školní speciální pedagogové a školní psychologové. Jejich cílem jsou jednotliví žáci, třídní kolektivy, zákonní zástupci i ostatní pedagogové.

V současném právním systému jsou ŠPP popsána ve vyhlášce č. 72/2005 Sb.,

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.), kde jsou také uvedeny úkoly, které by školní poradenské pracoviště mělo zajišťovat. Mělo by zejména jít o primární prevenci sociálně patologických jevů, kariérové poradenství, prevenci školní neúspěšnosti, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi, metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. Jejich činností je ale mnohem víc.

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Brdová

 • e-mail: lenka.brdova@seznam.cz
 • Telefon: 737 062 799
 • Konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 14.30 hod

                                      čtvrtek 13.00 – 14. 00 hod

                                      po předchozí domluvě kdykoli

       

Metodik prevence: Mgr. Petra Fialová

 • E-mail: petra.fialova@zsunanov.cz
 • Telefon: 728 300 333
 • Konzultační hodiny: čtvrtek 12.30 – 13.30 hod

                                      po předchozí domluvě kdykoli

 

Program poradenských služeb ve škole

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP), ve kterém působí výchovný poradce a metodik prevence. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, dalšími učiteli a asistenty pedagoga.

Program pedagogických služeb (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle: 

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevence školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě základní školy, přijímací řízení na víceletá gymnázia,
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžná a dlouhodobá péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy, 
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci, spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními, 
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (dále OSPOD, Policií ČR, státními institucemi). 

Smyslem práce ŠPP je maximálně kvalifikovaně pomáhat řešit problémy dětí, žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy. Škola vede o poradenských službách poskytovaných výchovným poradcem příslušnou dokumentaci (o vyšetřeních, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, IVP, PLPP atd.). Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Informace a data o dětech, žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vypracovala: Mgr. Lenka Brdová

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin

naleznete v sekci Nástěnka.

Výsledky zápisu do ŠD na školní rok 2020/2021

Rozhodnutím ředitele školy byli všichni uchazeči přijati. Dokument naleznete v sekci ZŠ - Úřední deska a v tištěné podobě ve vitríně před školou.

Ovoce a zelenina do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

Mléko do škol

Dodávky jsou dočasně přerušeny.

AKTUALITY MŠ

Výsledky zápisu do MŠ

Informace k výsledkům zápisu do MŠ naleznete v sekci MŠ - Zápis do MŠ

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign