logotyp

Dyslexie

Specifická porucha učení

 

- specifická porucha čtení, které se projevuje neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení,  má přiměřenou inteligenci a žije v prostředí, které mu dává dostatek potřebných podnětů k rozvoji.
 
Příčiny : Výskyt : 2 - 3 % 
- 20 % dědičnost 
- drobné poškození mozku 
- kombinace obou předcházejících 
- nejasné 
 
Projevy 
- porušeny funkce zrakového a sluchového vnímání, zrakové a sluchové diferenciace, zrakové a sluchové paměti 
- narušena orientace v čase, prostoru, pravolevé orientaci 
- zhoršená koncentrace pozornosti 
- porucha řeči, rytmicity 
- neschopnost syntetizovat a analyzovat 
 
Konkrétní projevy 
- záměny písmen tvarově a zrcadlově podobných (p-b-d, a-e) 
- vynechávky písmen, slabik, slov 
- přidávání písmen, slabik, slov 
- vkládání písmen, slabik, slov 
- přesmykování, přehazování sledu písmen, slabik ve slově (kus -suk) 
- domýšlení slov 
- nesprávné čtení délek, nerozlišování dlouhých a krátkých samohlásek  2
- dvojí čtení (nejprve potichu pak nahlas)
- čtení je pomalé, namáhavé, neplynulé, slova jsou zkomolená 
- reprodukce textu chudá, taktéž bez zapamatování čteného 
 
Dopady poruchy na žáka 
Dítě bývá často neprávem označováno za lenivé, nedostatečně pilné a ve snaze situaci dítěte napravit, mu jsou ukládány úkoly v nadměrném množství; neúspěchy a tresty působí na žáka jako těžké duševní úrazy, situace může vyústit až ke vzniku neuróz, záškoláctví, lžím a zatajováním známek, může se projevovat i zvýšená agresivita nebo naopak lhostejnost a rezignace. 
 
Náprava SPU- dyslexie : rozvoj čtenářských dovedností 
1. zrakové rozlišování : 
- rozlišovat tvary opačné podle vodorovné i svislé osy, rozlišovat tvary odlišné v detailech, rozlišovat tvarově podobná písmena, malá,velká, psací i tiskací např. při rozlišování písmen b-d 
- v dětském časopise vybarvi (na velmi krátkém textu) všechna “d“ modře a “b“žlutě; kartičky s písmeny d-b, ukaž co doplníš: .a.ička, .éšť, .u.ova, zou.ek, stře.a .... 
- zakroužkuj stejnou slabiku dle předlohy: dab dob bad deb bad dab; najdi všechna slova ve sloupečku, ve kterých je „d“,  „b“, „d-b“ podtrhni je atd. 
 
2. rozvoj pravolevé orientace : 
- v prostoru určování polohy předmětů, částí těla osoby naproti dítěti apod., pojmy - vpředu, vzadu, za, hned, před apod. 
- v ploše: ukaž levý, pravý, horní, dolní okraj/roh papíru; co je na obrázku vpravo 
nahoře, kde je na obrázku míč, kam se sklání kytka apod. 
- v tělesném schématu: ukaž pravou rukou levé ucho, levou rukou pravé koleno atd. 

3. sluchové rozlišování : 
a) délky samohlásek ve slabice prostřednictvím „malování“ slov, bzučáku, dyslektické tabulky 
- „malujeme do vzduchu“ slova po slabikách, krátkou samohlásku ve slabice naznačíme krátkým úsporným gestem vpřed a  dlouhou gestem odshora dolů  3
- předvedeme dítěti na bzučáku 2-4 tónový vzorec a dítě jej po nás opakuje; řekneme slovo a dítě je po nás „zabzučí“ na 
 bzučáku s důrazem na délku samohlásek (hláskám á, é, í, ó, ú přiřadí dlouhý tón, a, e, i, o, u krátký) 
- třídíme slova dle grafického záznamu: má vá (/ /), ko ní ček (. / .), po má há (. / /), vr čí (. /) 
b) sluchová analýza a syntéza slov od nejlehčích (jednoslabičných bez shluků souhlásek - dům, pes) až po víceslabičná slova  se shluky souhlásek (strniště, prostředí...) 
- vyslovíme slovo najednou a dítě slovo rozloží na hlásky (krtek = k-r-t-e-k) - analýza 
- vyslovujeme zřetelně hlásky, dítě řekne slovo vcelku (s-t-ř-e-d-a = středa) - syntéza 
- skládání slov z papírových písmenek, doplňování křížovek apod. 
c) rozlišování slabik di-ti-ni - dí, tí, ní; dy, ty, ny - dý, tý, ný 
- při sluchovém rozlišování používáme molitanovou kostku pro demonstraci měkkých a dřevěnou kostku pro tvrdé slabiky;  řekneme slovo s některou ze slabik (divadlo, černý, dým, nic), dítě slovo opakuje a bere do ruky příslušnou kostku a pohmatá  si ji (spojení sluchového a hmatového vjemu pomáhá k fixaci) 
- při zrakovém rozlišování používáme kartičky s těmito slabikami, na kterých dítě ukazuje tu slabiku, která je ve slově obsažena 
d) cvičení na odstraňování artikulačních neobratností a sykavkových asimilací 
- pomalu vyslovíme slova, dítě je po nás opakuje pomalu, rychle, vícekrát, čte, píše atd. 
(např. podplukovník, nejnešťastnější,  paroplavba, zpřetrhaný, právoplatný, trojúhelník) 
- opakování vět, v nichž je řada hlásek S, Š, C, Č, Z, Ž (např. Dědeček suší seno. Babička suší švestky. Sáša má žízeň.) 
 
4. nácvik čtení se čtenářským okénkem: okénko má zabránit sklouzávání očí od čteného k ostatnímu textu, v počátcích vede  vždy okénko rodič/učitel. Se čtenářským okénkem čteme i postřehujeme. 
- čtení postupuje od slabik/slov jednoduchých po těžší, až víceslabičná slova se shluky souhlásek 
- postřehování slabik/slov probíhá chvilkovým odkrytím písmen a následným rychlým zakrytím, pokud dítě nestihlo slovo  
 přečíst, opět mu je ukážeme;
 
5. nácvik čtení souvislého textu: 
a) přípravné čtení - vybereme z textu obtížná slova, čteme je okénkem, „malujeme“, vybarvíme odlišnými barvami tvarově  podobná písmena, provedeme analýzu a syntézu, vysvětlíme jejich význam apod. 
b) přípravné čtení předložkových vazeb - v textu spojíme tužkou předložky se slovy a nacvičujeme čtení pouze těchto vazeb 
c) párové čtení - v příjemné a klidné atmosféře čteme současně s dítětem nahlas, plynule a velmi pomalu, se správnou intonací  (rytmus, melodie) tak, abychom dítěti při čtení poskytovali hlasovou oporu; ne příliš dlouho, aby se dítě nevyčerpávalo. 
 
6. rozvíjení úrovně porozumění textu: 
- přečteme s dítětem velmi krátký úsek (2-3 věty, 1 souvětí), poté se dítě dále dívá do textu a slovy uvedenými v textu odpovídá na naše otázky; př. „Když šly děti do lesa na borůvky, uviděly za stromky několik srnek.“ Kdo šel do lesa? Co děti sbíraly? Koho uviděly? Kde je uviděly? Kolik bylo srnek? 
- předložíme dítěti text se stručnými pokyny co má dělat, nakreslit, napsat; např. Doprostřed papíru nakresli rybník. Vpravo od něj čtyři smrky. Nad rybník velké žluté slunce. Vlevo od rybníku je malá chaloupka. Nad ní letí dvě vrány. 
- můžeme využít dramatizace příběhu (loutky, maňásky apod.) 
 
Pomůcky: 
1. bzučák, metronom, čtecí okénko, dyslektické tabulky, pastelky a tužky s trojhranným programem, speciální násadky, měkké  a tvrdé kostky 
 
2. publikace - Zelinková: Cvičení pro dyslektiky, Cvičení na koncentraci pozornosti, Čtení mě baví I a II, Docvičujeme čtení, Žáčková, Jucovicová: Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU 
 
3. časopisy - Hádanky a křížovky, Honzík jde do školy, Kaleidoskop osmisměrek, Méďa Pusík, Moje pastelka, ABC, Čtyřlístek, Ohníček apod.  5
 
4. počítačové programy : GeMis, Slezská 5, Praha 2 
 Matik Liberec, P.O.BOX 211 - Veselý slabikář 
 Sarsoft, Jiráskova 612, Polička 
 Terasoft, Anýžova ulice, Hořovice 

  METODY    ČTENÍ

ČTENÍ S OKÉNKEM 

Tato metoda dostala své jméno podle pomůcky, s kterou se pracuje – jde o kartičku, která má vystřižený otvor, do něhož se promítá čtený text tak, že okolní řádky jsou zakryty. Čtení s okénkem je velmi rozšířená technika nácviku čtení. 
Používá se u dětí, které čtou s velkými obtížemi. Uvádím podrobnější informace ohledně této techniky – velikost vystřiženého okénka musí odpovídat velikosti písma. Nejlépe se dítěti čte, když nad písmeny i pod nimi je asi milimetrový okraj bílého papíru. Kartičkou s okénkem pohybuje ten, kdo s dítětem pracuje, ne dítě samo a přizpůsobuje rychlost pohybu okénka čtenářským možnostem dítěte, text poodkrývá směrem doprava. Vede jej k tomu, aby dítě dodržovalo tempo čtení, aby četlo pomalu, ale plynule. Rychlost čtení se postupně dostaví. Zpočátku není potřeba vyžadovat po dítěti čtení s přednesem ani klesnutí hlasu u tečky apod., Doporučováno je soustředit se spíše na to, aby čtení bylo klidné až monotónní. Přednes při čtení se postupně dostaví s rozvojem čtenářských dovedností. Je potřeba vést dítě k tomu, aby si neříkalo jednotlivé hlásky v duchu a teprve pak je nahlas spojovalo, ale aby si souhlásku protahovalo a přidávalo k ní samohlásku, aby tak klidně, pomalu, ale plynule slabikovalo, sledujeme však, aby dítě slabiky nevyráželo. Zběhlý čtenář se nedívá na písmena, která čte nahlas, ale zrakem text předchází, předem text zrakem rozpoznává. Čtenář začátečník a dítě s dyslexií tuto dovednost nemají, sledují pouze písmena, která vyslovují, dochází u nich k zpětným zrakovým pohybům. Abychom tomuto ulpívání na čtených písmenech nebo slabikách zabránili a naučili je sledovat zrakem následující písmena a slabiky, posouváme okénko těsně před tím, než dítě čtenou slabiku vysloví. Důležité je vysvětlit dítěti smysl tohoto počínání, jinak se může domnívat, že chceme, aby četlo rychleji. Při práci s okénkem doporučuji 
umožnit odpočinek, tedy nechat jej číst dva až tři řádky bez pomoci okénka, poté nechat dítě poslechnout si četbu dospělého, ale čtenou tempem dítěte. Několikrát se tedy v četbě prostřídat. S okénkem nacvičujeme pět, maximálně deset minut. 
Tato metoda je velmi účinná jen pokud se touto technikou pracuje denně. 

METODA DUBLOVÉHO ČTENÍ 

spočívá ve společném čtení učitele nebo rodiče s dítětem, kdy dospělý přizpůsobuje rychlost čtení aktuálním schopnostem čtenáře. Používá se u dětí, které již mají rozvinutou dovednost čtení, čtou však nepřesně, domýšlí si a často chybují. Nesprávně intonují věty. Rychlost čtení musí být přizpůsobena možnostem dítěte, které má text aktivně sledovat 
(k tomu mají pomoci kontrolní chyby, které rodič nebo učitel dělá – zaměnění slova, nejlépe slovem podobného významu, vynechání slova, zdrobnělina nebo naopak zrušení zdrobněliny). Při slovech obtížných je vhodné zvýšit intenzitu hlasu. Společné čtení má trvat dvě až tři minuty a opakovat se má po krátkých přestávkách dvakrát až třikrát denně. Touto metodou by dítě mělo číst tři až čtyři měsíce každý den. Při cvičení je dobré použít podložku pod řádek. 
Výhody této metody
– jednoduchost a přístupnost pro žáka 
- rychle navozené zlepšení čtení v průběhu spolupráce 
- narušuje se vnímání vlastního špatného čtení 
- snižuje se strach ze čtení 
- při čtení je zapojen nejen zrakový, ale i sluchový analyzátor 

PÁROVÉ ČTENÍ 

Pro tuto metodu je vhodný povinný, ale i libovolně zvolený text. Technika párového čtení K. Santlerové má dvě fáze:
1. simultánní čtení - vedoucí i dítě čtou společně nahlas v těsné synchronizaci tak, aby dítě stačilo držet tempo. Všechna 
slova čte hlasitě, a vedoucí tak může korigovat jeho nedostatky. Při chybě se zastaví a taktně dítě navede na správné přečtení a porozumění. 
 2. nezávislé čtení – v průběhu první fáze vedoucí zjistí, že se dítěti čtení daří, nebo, že se v textu objeví jednoduchá pasáž, kterou by zvládlo samo. Nechá je tedy číst samotné, bez podpory, pokud ovšem dítě signalizuje, že samotné číst chce a pokud čte správně. Zpočátku je vhodné většinu textu číst simultánně, ovšem se zlepšováním techniky dítěte 
je vhodné přecházet na větší podíl nezávislého čtení. Je velice důležité sledovat schopnost dítěte porozumět přečtenému, oceníme dítě, když samostatně opraví chybu, chválíme iniciativu a aktivitu. 

STÍNOVÉ ČTENÍ 

Tato metoda není příliš známá – dospělý čte dle zásady „být o jedno slovo před žákem“. Žák částečně čte, částečně text po dospělém opakuje. 
Výhody této metody 
žák nevnímá tolik své případné kvalitativně nesprávné čtení získává správné čtenářské návyky, získává dobrý rytmus čtení 
 POSLOUCHÁNÍ TEXTU PŘEDČÍTANÉHO DOSPĚLÉMU 
Nejznámější metoda používaná u všech věkových kategorií – spočívá v tom, že dítě čte nahlas předem domluvený úsek textu, rodič nebo učitel u něj sedí, aktivně poslouchá a opravuje společně s ním špatně přečtená slova. 
Vhodná u dětí, které sice mají dobrou techniku čtení, ale čteným slovům nerozumí. Tato metoda porozumění rozvíjí (dítěti objasňujeme neznámé pojmy). 

METODA GLOBÁLNÍHO ČTENÍ 

Používá se u dětí, které jsou již schopny přečíst jednotlivá slova, ale jejich čtení je velmi pomalé, protože stále sledují jednotlivá písmena a nejsou schopny postřehovat jejich shluky. 
Tato metoda vyžaduje určitou přípravu – dítě čte část textu třikrát – nejdříve předložíme část textu, který si má dítě několikrát přečíst, nesmí se ho však naučit nazpaměť. 
Např. Na podlesí bylo pole, při poli mez. Na mezi …když si dítě úryvek nacvičí, je další předložen v následující podobě – Na pod--sí bylo po-e, při po-- mez. Na m--i…Jakmile je dítě schopno přečíst úryvek z textu, ve kterém jsou vynechána jednotlivá písmena, předložíme konečnou variantu – Na ------bylo------, při------mez. Na----- 
 
Tato metoda je účinná, podobně jako každá jiná metoda, jen tehdy, když ji používáme delší dobu, alespoň dva měsíce, a to systematicky, pokud možno každý den. (na každý den připravit jeden i více odstavečků z textu, podle stáří a možností dítěte) – cvičný text by měl svou náročností i obsahem odpovídat schopnostem a zájmům dítěte. 

METODA FERNALDOVÉ 

Tato metoda je vhodná pro děti, které již mají dobrou strategii čtení, ale jejich čtení je omalé, nebo nejsou schopny se soustředit na obsah čteného textu. Metoda je proto vhodná nejen pro pokročilé dyslektiky, ale i pomalé čtenáře. 
Dítěti určíme část textu – asi 10 řádek – který nemá číst ani nahlas, ani potichu, ale jen přelétnout zrakem. Tentokrát se zakazuje číst. Současně se sledováním řádků si dítě tužkou podtrhává slova, o kterých si myslí, že by mu při čtení dělaly potíže. Určí si tak individuálně obtížná slova. Když takovým způsobem přeběhne všech deset řádků, zkouší to znovu a opět náročná slova podtrhne. Mohou to být stejná slova, která podtrhlo při prvním pokusu, ale i slova další. Když skončí, přečte si podtržená slova. Teprve po této přípravě čte určenou část textu – z letmého čtení již dítě trochu zná text, nemusí se obávat obtížných slov, protože se s nimi již seznámilo, a proto čte s větší sebedůvěrou. Je vhodné provádět dva až tři měsíce, pokud možno denně. Starší děti mohou pracovat i samostatně, výhodná je pro středoškoláky a vysokoškoláky.
NÁCVIK ČTENÍ POMOCÍ ČTENÁŘSKÝCH TABULEK 
Jsou jedním z materiálů, vhodným k docvičování čtení i na 2. stupni ZŠ a na SŠ.
Začínáme číst na tom místě, které dyslektik zvládne zcela bez obtíží (po stránce kvalitativní i kvantitativní). Následně zařazujeme ke čtení ty strany, které obsahují slova a slovní spojení s ohledem na charakter a stupeň obtíží čtenáře. S tabulkami se musí pracovat až do bezpečného zvládnutí procvičovaného jevu ve čtení, tedy až „zřetelně ustoupí čtenářská obtíž v dané oblasti). 

ZKŘÍŽENÁ LATERALITA 

O zkřížené lateralitě ruky mluvíme tehdy, když je například dominantní pravá ruka, ale dominantním okem je oko levé nebo naopak. Zkřížená lateralita se objevuje u mnoha dětí, které mají výukové problémy (komplexy problémů v českém jazyce, matematice, tělesné a výtvarné výchově, v chování apod.). 
Zkřížená lateralita přináší problémy 
- v oblasti percepční 
- oblasti zpracování v centrální nervové soustavě (CNS) 
- oblasti výkonové – psychomotorické 
GRAFOMOTORIKCKÉ OBTÍŽE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO 
VĚKU 
Mezi předškoláky i školáky je řada dětí, které nerady malují, omalovávají, mají případně nepěkný rukopis, těžkopádné písmo, může se přidávat silná bolestivost ruky či pocení. Příčiny těchto obtíží mohou být různé, jednou z nich jsou i grafomotorické obtíže vyplývající z vadného úchopu pera, tužky nebo pastelky. 
 
Co je to vadný úchop a jak může ovlivnit psaní – správný tzv. špetkovitý úchop vyplývá z přirozených svalových souher ruky, kterou si dítě, v rámci své vyhraněnosti, vybralo pro kresebný a písemný projev, tedy při praváctví či leváctví. 
Pokud dochází k odchýleným svalovým souhrám, mohou vyústit v tzv. vadný úchop pera – hrstičkový, smyčcový, vařečkovitý a podobně. Vadný úchop může způsobit dětem nepříjemné pocity u grafických prací, vzbuzuje jejich nechuť a odmítání v době docházky do mateřské školy lze nahradit modelováním, stavebnicemi apod., ve školní praxi (kdy žák musí psát diktáty, písemné domácí úkoly, pětiminutovky a podobně) má již dítě problémy větší. Při grafomotorických obtížích pociťuje dítě bolest nejen ruky (v oblasti zápěstí), ale mnohdy jej provází bolest až do oblasti lopatky. Pak hledají při psaní úlevovou polohu, která má za následek nepřirozenou polohu těla při psaní, čímž sekundárně vzniká vadné 
držení těla. Starší školáci mnohdy ústně dokáží zodpovědět správně prakticky vše. Jak mají totéž napsat, bývá výsledek horší. Žák se nedokáže dostatečně soustředit na obsah psaného. 
 
Uvolňovací cviky (cvičení uvolňující svalstvo horní končetiny a ruky - krouživé pohyby pažemi, předloktím, zápěstím, procvičování dlaně a jednotlivých prstů – „špetky“, „brýle“ atp.) opakujeme vícekrát za sebou., cvičíme v krátkých intervalech, intenzivně. 
Začínáme uvolňovat postupně: ramenní kloub 
 loketní kloub – volíme polohu ve stoje nebo v kleče, začínáme na velké ploše, kterou postupně zmenšujeme. Napodobujeme a graficky zaznamenáváme pohyb, např. houpání, kutálení, házení, obíhání, poskakování, kroužení, 
mletí a podobně. 
 zápěstí – cvičíme přímky, oblouky, křivky. Délka čáry je 2 – 3 cm. 
 prsty – posilujeme mačkáním velké koule (plastelina, modurit aj.), prohrabávání se pískem, solení, přebírání. Dále pak modelování, hra na klavír, flétnu (náznakově), kresba na papír, uvolňovací cviky vsedě-délka čáry je kratší, blíží se ke sklonu písma. 
Při grafomotorických potížích přistupujeme k psaní písmen až po bezpečném zvládnutí grafických cviků. Nevhodné cviky k uvolnění jsou ty, ve kterých se mění směr pohybu. 
Dítě, které má sklon ke křečovitému držení tužky, se zastaví v bodě, kde se směr pohybu mění a tak je narušena plynulost pohybu. Podobně je tomu i tehdy, když dítě nacvičuje tvary sestavené z rovných čar. Při jejich obtahování a obkreslování nedělá plynulé, ale trhavé pohyby. Jednotažky mohou sloužit pouze k rozvoji grafických dovedností dítěte, 
ale neplní funkci uvolňovacích cviků (dítě se příliš soustředí na daný tvar a nemůže sledovat uvolnění ruky). 
Cvičení jemné motoriky – modelování, navlékání korálků, korálková mozaika, stavebnice. 
Stříhání, vytrhávání tvarů papíru. Obtahování jednotažných vzorů 8-10x pro zvýšení rychlosti, hbitosti ruky při psaní. 

 METODIKA PSANÍ LEVOU RUKOU 

Dítě sedí rovně, obě předloktí se opírají zčásti o lavici, nohy jsou pevně opřené o podlahu. Papír či sešit jsou na stole (lavici) mírně vlevo od osy těla. Levý horní roh papíru či sešitu směřuje mírně nahoru. Pravá ruka pomáhá posunovat papír doleva a nahoru (při psaní na dolní linky).Doporučovaný způsob psaní je zdola - šikmo zdola (dlaň je pod linkou). 
Jako psací náčiní lze doporučit pero s tenkým hrotem, které zanechává úzkou a plynulou stopu. Všeobecně by se však mělo vycházet z individuálních potřeb a možností dítěte. Zpočátku tolerujeme individuální potřebu psát větří písmena. Vhodné je psát na tabuli, do vzduchu, cvičně i do sešitu přes dva řádky. U levorukých dětí se doporučuje psát znaménka bezprostředně nad každým písmenem. Sklon písma se doporučuje 70-75 stupňů doprava, lze tolerovat i stojaté písmo, které je pro levoruké psaní snadnější. Doporučujeme výraznou toleranci v otázce sklonu písma u leváků. 
Lze očekávat pomalejší či kolísavé tempo při psaní. 
 

PŘECHOD DÍTĚTE Z 1. NA 2. STUPEŇ ZŠ, PŘECHOD NA SŠ 

Při těchto přechodech narážejí děti (především ty s SPU) na problém zvládnutí velkého množství naukových předmětů. Obzláště v případě, že u nich přetrvávají výrazné obtíže ve čtení, nejsou schopny číst s porozuměním, tzn. že se nedokážou pomocí čtení učit. Při nástupu na střední školu se děti s obtížemi s SPU dostávají zprvu také do nesnází. 
Zásluhu na tom má pravděpodobně fakt, že na tomto typu školy již není tolik času na procvičování osvojované látky v běžných hodinách, preferuje se spíše schopnost rychlého zpracování zadaných úkolů, osvojení učiva a jeho další bezchybná prezentace

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Ředitelské volno

pro žáky ZŠ vyhlásil ředitel školy na dny 26. - 28. 6. 2024 z důvodu stavebních prací. Dokument naleznete v sekci Úřední deska.

Ovoce a zelenina do škol

V 18. týdnu se mohou děti těšit na BIO DŽUS 100% jablko . Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty.

Mléko do škol

V 18. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo žervé. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

proběhne v úterý 7. 5. 2024 v době od 15 do 16.30 hodin v budově mateřské školy. Informace jsou k dispozici v sekci Zápis do MŠ..

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign