Jméno:
Heslo:

Zápis do MŠ

Informace k organizaci a průběhu zápisu pro školní rok 2019/2020

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 2. května do 16. května kalendářního roku. Konkrétní termín stanovil ředitel školy na


čtvrtek 9. 5. 2019 v době od 14 do 16 hodin.

1.2 Místo zápisu: 

Zápis se koná v budově Mateřské školy Únanov.


1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte:
- rodný list dítěte,
- občanský průkaz zákonného zástupce,
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem.

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.


1.4 Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 


2. Počet dětí, které je možné přijmout

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 třídy, každá nejvýše s 24 dětmi, tzn. celkem 48 dětí.

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.


3. Kritéria pro přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo, budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

  1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním a trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov.
  2. Dítě, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31. 8. 2019 - starší dítě bude mít přednost před mladším).
  3. Dítě, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31. 8. 2019 - starší dítě bude mít přednost před mladším).
  4. Dítě, které k 31. 12. 2019 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem (v případě cizinců dítě s místem pobytu) v obci Únanov (starší dítě bude mít přednost před mladším).
  5. Děti ostatní - podle věku od nejstarších po nejmladší (pořadí přijatých bude určeno podle věku k 31. 8. 2019 - starší dítě bude mít přednost před mladším).


4. Průběh zápisu

Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu dítěte),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu),

- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


5. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování

Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.


Mgr. Rostislav Koc
ředitel školy

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,
přihlášku k zápisu do mateřské školy si můžete vyzvednout u paní Balíkové v mateřské škole nebo si ji můžete vytisknout z níže uvedeného odkazu.

Dokumenty k zápisu do mateřské školy

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2019Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2019

RYCHLÝ KONTAKT

Kontaktní adresy:

obrázek
ZŠ a MŠ Únanov
Únanov 56
671 31 Únanov

ID datové schránky:
ybvmip7

E-mail:

ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz

MŠ: msunanov@seznam.cz

ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz

Www:
www.skolaunanov.cz

Telefony:

ředitelství školy
515 228 626

školní družina
515 265 561

školní jídelna
515 265 561

mateřská škola
515 228 623

NÁVŠTĚVY

Statistika

TOPlist

AKTUALITY ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2019

Na úřední desce bylo zveřejněno rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Ovoce a zelenina do škol

Ve 21. týdnu (středa) dostanou děti meruňku.

Mléko do škol

V 21. týdnu (čtvrtek) se můžete těšit na neochucené mléko.

AKTUALITY MŠ

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2019 v době od 14 do 16 hodin. Více informací naleznete v sekci Zápis do MŠ.

Nejnovější informace

Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče
Domů
Základní škola Únanov
Mateřská škola Únanov

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign